Αυτά είναι τα ιδιωτικά φροντιστήρια που εγκρίνει το Υπουργείο

Τα ιδιωτικά φροντιστήρια που έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Αρχή του Υπουργείου Παιδείας αναρτήθηκαν πριν λίγες ώρες σε τρεις διαφορετικούς καταλόγους.

«Ενημερώνουμε ότι οι κατάλογοι των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Στους καταλόγους περιλαμβάνονται τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία θα μεταφέρονται σταδιακά από τον υφιστάμενο κατάλογο, μετά από έλεγχο τους, με βάση το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την έγκρισή τους από την Αρμόδια Αρχή.

Νοείται ότι τα εν λόγω Ιδιωτικά Φροντιστήρια δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα, σύμφωνα πάντα με τις πρόνοιες του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας των Ιδιωτικών Φροντιστηρίων και άλλα Συναφή Θέματα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έχει αρχίσει η μεταφορά και η καταχώρηση εγκεκριμένων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων από τον υφιστάμενο κατάλογο στο ΜΗΤΡΩΟ Α και αφορά Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.

και αναφέρονται ως εξής:

Υφιστάμενος κατάλογος

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία.

• ΜΗΤΡΩΟ Β (με ισχύ μέχρι τις 25/07/2021)

Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία έχουν εγκριθεί μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας και που παρουσιάζουν, βάσει του άρθρου 9.-(4), εκκρεμότητες σχετικές με τις κτηριολογικές τους εγκαταστάσεις.

Αν οι εκκρεμότητες αυτές διευθετηθούν μέχρι τις 25/07/2021, το Ιδιωτικό Φροντιστήριο θα καταχωριστεί στο ΜΗΤΡΩΟ Α. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμοστούν άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 26 της νομοθεσίας.

ΜΗΤΡΩΟ Α

1. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.
2. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια τα οποία μεταφέρθηκαν από τον ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ μετά από επανέλεγχο των στοιχείων τους και έγκρισή τους από την Αρμόδια Αρχή στις 25/07/2019. Νοείται ότι δεν παρουσιάζουν καμία εκκρεμότητα.
3. Περιλαμβάνει τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια που μεταφέρθηκαν από το ΜΗΤΡΩΟ Β, μετά από έγκριση τους από την Αρμόδια Αρχή και εφόσον έχουν διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητές τους.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων που δεν έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής το έντυπο για τα στοιχεία του φροντιστηρίου τους για την προηγούμενη χρονιά 2018-19, να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν το νέο έντυπο για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-20.

Επίσης, στο εν λόγω έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους ιδιοκτήτες πού επιθυμούν να γίνουν αλλαγές/μεταβολές ή προσθέσεις στα στοιχεία ίδρυσης και λειτουργίας των φροντιστηρίων τους.

Πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν σε ίδρυση και λειτουργία νέων Ιδιωτικών Φροντιστηρίων, θα πρέπει να μελετήσουν τη νέα νομοθεσία και να συμπληρώσουν όλα τα έντυπα, προσκομίζοντας παράλληλα και όλα τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

Όλες οι πληροφορίες, έντυπα και διαδικασίες βρίσκονται σε αυτόν τον διαδικτυακό σύνδεσμο.

Σε περίπτωση που το Ιδιωτικό Φροντιστήριο έχει τερματίσει τη λειτουργία του, ο ιδιοκτήτης/τρια πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Διαβάστε ό,τι ακριβώς ισχύει για τα ιδιωτικά φροντιστήρια στην επίσημη σελίδα του Υπουργείο Παιδείας.