Γενικό Χημείο Κράτους: Πολύ ικανοποιητική η ποιότητα του νερού στην Κύπρο

Η ποιότητα του νερού στην Κύπρο κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΚΧ) για το 2016.

Πόσιμο νερό

Ο έλεγχος του πόσιμου νερού αφορά το χημικό έλεγχο (χημικές παράμετροι), το ραδιολογικό έλεγχο, το μικροβιολογικό έλεγχο και τον έλεγχο τοξικότητας, και καλύπτει το νερό του δικτύου ύδρευσης, το εμφιαλωμένο νερό, το φυσικό μεταλλικό νερό και το νερό που πωλείται από κερματοδέκτες και βυτιοφόρα.

Σχετικά με το χημικό έλεγχο του πόσιμου νερού, κατά το 2016 αναλύθηκαν 2.072 δείγματα για 24.212 χημικές παραμέτρους. Από το σύνολο των αναλυθέντων δειγμάτων πόσιμου νερού κατά το 2016, ένα μικρό ποσοστό δειγμάτων ήταν εκτός των αποδεκτών ορίων της σχετικής νομοθεσίας. Οι μη συμμορφώσεις αφορούσαν ενδεικτικές παραμέτρους όπως περιεκτικότητα σε χλωριούχα, θειικά και νάτριο.

Από τα αποτελέσματα του διαχρονικού χημικού ελέγχου (2007-2016), παρατηρείται ότι το ποσοστό των αποκλίσεων κατά το 2016 έχει μειωθεί για τα θειικά, ενώ για τα χλωριούχα και το νάτριο παρουσιάζει μικρή αύξηση συγκριτικά με τα επίπεδα του 2015.

Ο μικροβιολογικός έλεγχος των νερών έχει ως στόχο την πρόληψη ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό και την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού που διανέμεται σε κάθε νοικοκυριό και βιομηχανία τροφίμων.

Κατά το 2016, όλα τα δείγματα πόσιμου νερού εξετάστηκαν για τις παρακάτω μικροβιολογικές παραμέτρους που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία : κολοβακτηριοειδή, E.coli, εντερόκοκκοι και ολικός αριθμός βακτηριδίων. Επιλεκτικά, ορισμένα δείγματα εξετάστηκαν και για κλωστρίδια. Όλα τα δείγματα από σχολεία, στρατόπεδα, αεροδρόμια, κερματοδέκτες, βυτιοφόρα, νοσοκομεία και υγειονομικά κέντρα που υδρεύονται μέσω ντεποζίτων εξετάστηκαν, επίσης, για Pseudomonas aeruginosa.

Συγκεκριμένα αναλύθηκαν 7.868 δείγματα πόσιμου νερού από διάφορες κατηγορίες νερού.

Γενικά, η μικροβιολογική ποιότητα του πόσιμου νερού κρίνεται ως πολύ καλή. Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε μικρές κοινότητες που υδρεύονται από πηγές των οποίων το νερό δεν χλωριώνεται. Προς αντιμετώπιση των προβλημάτων αφενός έχει αυξηθεί η συχνότητα του ελέγχου και αφετέρου έχουν δρομολογηθεί οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Σχετικά με το ραδιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού, στο πλαίσιο της νομοθεσίας για προστασία της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης κατά το 2016 αναλύθηκαν συνολικά 54 δείγματα πόσιμου νερού για σύνολο 404 παραμέτρων. O έλεγχος περιλάμβανε νερά από δίκτυα υδροδότησης, εξόδους διυλιστηρίων και από κερματοδέκτες. Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν για ολική άλφα και ολική βήτα ακτινοβολία καθώς και για γ-ραδιονουκλίδια (κυρίως Cs-137, Cs-134, Co-60 και το φυσικό K-40). Σαράντα (40) από τα δείγματα αυτά αναλύθηκαν και για U-238 και U-234. Όλα τα δείγματα ήταν εντός των ορίων της σχετικής νομοθεσίας.

Γενικά, όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων για ραδιονουκλίδια στα πόσιμα νερά για το 2016, καθώς και διαχρονικά (2007-2016), βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα αποδεκτά νομοθετικά όρια.

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού που διανέμεται σε κάθε νοικοκυριό και στη βιομηχανία τροφίμων, το πόσιμο νερό ελέγχεται περαιτέρω και για τοξικότητα.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν συνολικά 208 δείγματα νερού από οκτώ διυλιστήρια νερού και τρεις μονάδες αφαλατώσεως, καθώς και από το δίκτυο ύδρευσης Λευκωσίας και Λάρνακας. Στα συγκεκριμένα δείγματα νερού εφαρμόστηκε, επίσης, και η δοκιμή Thamnotox για την παρουσία μικροκυστινών.

Γενικά, το τελικό νερό των διυλιστηρίων και των αφαλατώσεων, αλλά και το νερό από το δίκτυο είναι πολύ καλής ποιότητας
ως προς την τοξικότητα αλλά και την απουσία μικροκυστινών.

Εμφιαλωμένο νερό

Ο έλεγχος του εμφιαλωμένου νερού αφορούσε το χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο στα φυσικά νερά πηγής, φυσικά μεταλλικά νερά, παιδικά εμφιαλωμένα νερά και δείγματα πόσιμου πάγου. Τα δείγματα αυτά ήταν επιτόπια και εισαγόμενα και αφορούσαν 65 διαφορετικές εμπορικές ονομασίες.

Στο πλαίσιο του χημικού ελέγχου των εμφιαλωμένων νερών, κατά το 2016 αναλύθηκαν συνολικά 160 δείγματα για σύνολο 2.772 παραμέτρων. Ο έλεγχος περιλάμβανε φυσικά νερά πηγής, φυσικά μεταλλικά νερά, παιδικά εμφιαλωμένα νερά καθώς και δείγματα πόσιμου πάγου. Προέρχονταν κυρίως από την κατανάλωση, την παραγωγή αλλά και από την πηγή του εμφιαλωτηρίου.

Από το σύνολο των δειγμάτων που αναλύθηκαν, τα τρία αφορούσαν παράπονα καταναλωτών για παρουσία δυσάρεστης οσμής και ένα δείγμα παρουσίαζε ελαφρώς πικρή επίγευση.

Το 2016 ο μικροβιολογικός έλεγχος δειγμάτων εμφιαλωμένου νερού (επιτόπιου και εισαγόμενου) αφορούσε ολικά κολοβακτηριοειδή, Escherichia coli, εντερόκοκκους, Pseudomonas aeruginosa, κλωστρίδια και ολικό αριθμό βακτηριδίων, όπου εφαρμόζεται.

Όπως διαφαίνεται διαχρονικά (2007-2016) παρατηρείται μικρό ποσοστό αποκλίσεων από τη σχετική νομοθεσία, γι’ αυτό και ο έλεγχος του εμφιαλωμένου νερού συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό.

Γενικά, όμως, η ποιότητα του εμφιαλωμένου νερού κρίνεται ως πολύ ικανοποιητική.

Κολυμβητικές δεξαμενές

Το ΓΧΚ, με βάση τον περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμό του 1996, αξιολογεί και δείγματα νερού από κολυμβητικές δεξαμενές για μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους.

Συγκεκριμένα, το 2016 εξετάστηκαν για μικροβιολογικές παραμέτρους, 855 δείγματα νερού από υπαίθριες και εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές (για ολικά κολοβακτηριοειδή, E. coli, σταφυλόκοκκους καιολικό αριθμό μικροβίων (ΟΑΜ) στους 37oC). Τα 754 από αυτά τα δείγματα (88,2%), βρέθηκαν να συνάδουν με τον πιο πάνω Κανονισμό, ενώ 101 δείγματα (11,8%) βρέθηκαν εκτός προδιαγραφών. Στις περιπτώσεις δειγμάτων εκτός προδιαγραφών, λήφθηκαν άμεσα διορθωτικά μέτρα και έγινανεπαναληπτικές δειγματοληψίες.

Επιπλέον αναλύθηκαν 336 δείγματα στο πλαίσιο της Σύμβασης μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και ΓΧΚ, για εβδομαδιαίο έλεγχο των κολυμβητικών δεξαμενών του ΚΟΑ.

Αναλύθηκαν, επίσης 11 δείγματα από κολυμβητικές δεξαμενές για τις χημικές παραμέτρους pH, αγωγιμότητα, ολική αλκαλικότητα και ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο.