Κλιματιστικά σε γραφεία και καταστήματα: Πώς πρέπει να λειτουργούν

aircondition1

Με σκοπό την προστασία των εργαζομένων καθώς και του κοινού σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους εργασίας, όπως τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, τα πολυκαταστήματα και τα μεγάλα γραφεία από ενδεχόμενη αερομεταφορά και διασπορά του Κορωνοϊού (COVID-19), το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε σχετικό Τεχνικό Οδηγό.  Ο Οδηγός στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των κίνδυνων για την υγεία των εργαζομένων καθώς και του κοινού από ενδεχόμενη αερομεταφορά του COVID-19 εντός των χώρων αυτών.

«Για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του COVID-19 μέσω των Συστημάτων
Κλιματισμού και Εξαερισμού, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα
μικρά σωματίδια του ιού μπορούν να παραμένουν αερομεταφερόμενα για
αρκετό χρονικό διάστημα», αναφέρεται σε σημείο της ανακοίνωσης και τονίζεται η σημασία της σωστής συντήρησης των μηχανημάτων.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό εδώ.

Το κείμενο του Οδηγού έτυχε διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων καθώς και Ψυκτικών) καθώς και με τις συναρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι ο κάθε εργοδότης και το κάθε αυτοεργοδοτούμενο πρόσωπο, κατά περίπτωση, οφείλει να συμβουλεύεται τον Οδηγό σε συνεργασία με τον αρμόδιο μηχανικό / τεχνικό / συντηρητή των κλιματιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας του.

Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2002, ο κάθε εργοδότης πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να εφαρμόζει μία Γραπτή Εκτίμηση των Κινδύνων (ΓΕΚ) και να εφαρμόζει στην πράξη τα μέτρα που αυτή καθορίζει. Δείγμα Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων διατίθεται εδώ.

(ΕΧ/ΕΧΡ)