Οι εισηγήσεις της ΟΕΛΜΕΚ για τη νέα Μορφή Αξιολόγησης των Μαθητών

Μετά τις εισηγήσεις που απέστειλαν στον Υπουργό Παιδείας οι Γονείς Μέσης Εκπαίδευσης, επιστολή απέστειλε και η ΟΕΛΜΕΚ σχετικά με τη νέα μορφή Αξιολόγησης Μαθητή.

Αναλυτικά η επιστολή

Σας επισυνάπτουμε τις εισηγήσεις της Οργάνωσής μας, αναφορικά με Τον τρόπο εφαρμογής της νέας μορφής αξιολόγησης των μαθητών. Υπογραμμίζουμε, για μία ακόμη φορά, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της Οργάνωσής μας για τη νέα μορφή αξιολόγησης των μαθητών, με βάση όλα όσα βίωσαν καθηγητές και μαθητές κατά την διάρκεια του α’ τετραμήνου.

Εισηγήσεις Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ αναφορικά με τη νέα Μορφή Αξιολόγησης του Μαθητή 

  1. Για το 1° Τετράμηνο, εισηγούμαστε όπως η κεντρική 90λεπτη αξιολόγηση για τα εξεταζόμενα μαθήματα να πραγματοποιείται τον Ιανουάριο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, με την έναρξη του σχολείου.
  2. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που θα διενεργείται η κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, οι μαθητές να μην προσέρχονται στο σχολείο (δεν θα διεξάγονται μαθήματα).
  3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκείται σωστά το διδακτικό έργο και ταυτόχρονα να εμπεδώνει σωστά ο μαθητής, είναι η μείωση της ύλης, ούτως ώστε η διδακτέα ύλη να συνάδει με τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ύλη στην οποία θα αξιολογούνται κεντρικά οι μαθητές ανά τετράμηνο θα πρέπει να καθορίζεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και να καλύπτει αυτά που θα διδαχθούν (με βάση τον προγραμματισμό) δύο, τουλάχιστον, εβδομάδες πριν την λήξη των μαθημάτων κάθε τετραμήνου.
  4. Τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην κεντρική αξιολόγηση στα εξεταζόμενα μαθήματα, πρέπει να είναι διαβαθμισμένα, επιπέδου διαγωνίσματος και να έχουν στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγηση.
  5. Στο ενδεικτικό να φαίνεται ο συνολικός βαθμός του τετραμήνου και ο βαθμός της κεντρικής αξιολόγησης μόνο, όπως ισχύει σήμερα και στις υπόλοιπες τάξεις. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα οι Καθηγητές/τριες να δίνουν στη γραμματεία του σχολείου δύο (2) βαθμούς. Το βαθμό του κεντρικού διαγωνίσματος (όπως ισχύει για όλες τις τάξεις) και το βαθμό που προκύπτει αθροιστικά από το διαγώνισμα και την προφορική αξιολόγηση. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ο Καθηγητής/τρια να παραδίνει στη γραμματεία ένα (1) μόνο βαθμό.
  6. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα να προσαρμοστεί, σε ένα τουλάχιστο κλάδο, ώστε να περιλαμβάνει 2-3 διδακτικές περιόδους, για να διδάσκονται οι μαθητές τα εργαλεία και τα στάδια δημιουργίας ενός project.
  7. Οι Καθηγητές να τύχουν επιμόρφωσης, όσον αφορά την κατασκευή / δημιουργία Project.
  8. Οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης αναφορικά με τα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα (ίσες διδακτικές περιόδους), τα οποία διδάσκονται κατά μία διδακτική περίοδο λιγότερη σε σχέση με το Λύκειο.

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 30% Κεντρικό διαγώνισμα με βαρύτητα 30% (το γραπτό αυτό να βαθμολογείται από το 1 έως 20)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 70%

(i) Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο (ii) Κατ’ οίκον εργασία Σημείωση 1: Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%. Στο θέμα αυτό να μην γίνεται καμία παρέμβαση από τους Επιθεωρητές και να μην υποχρεώνουν τους Καθηγητές σε αχρείαστες χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίας με ποσοστώσεις κ.λπ.

(iii) Ένα 45λεπτο διαγώνισμα (προειδοποιημένο) του Καθηγητή/τριας με βαρύτητα 10%.

(iv) Προαιρετική (αφήνεται στην κρίση του/της Καθηγητή/τριας) εικοσάλεπτη γραπτή (προειδοποιημένη) άσκηση με βαρύτητα μέχρι 10% ή μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα μέχρι 10%.

Σημείωση 2: 

Η εικοσάλεπτη γραπτή άσκηση θα αξιολογεί τον μαθητή στο μάθημα της προηγούμενης ημέρας.

Σημείωση 3: 

Σε περίπτωση που ο/η Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει τους μαθητές με βάση το σημείο (iv), τότε τα σημεία (i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.

(v) Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).

ΜΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 40% Ένα Διαγώνισμα του Καθηγητή/τριας 40% (προειδοποιημένο)

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 60% (Ο). Συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στην τάξη ή/και στο εργαστήριο (ι). Κατ’ οίκον εργασία Τα σημεία (i) και (ii) θα έχουν βαρύτητα 50%.

(iii) Κατάργηση των 20λεπτων γραπτών αξιολογήσεων. Μία προαιρετική βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη-project (δημιουργική εργασία) με βαρύτητα μέχρι 10%.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο Καθηγητής/τρια δεν θα αξιολογήσει με βάση το σημείο (iii), τότε τα σημεία

(i) και (ii) να έχουν βαρύτητα 60%.

(iv): Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα αξιολογούνται με 5%, το οποίο θα λειτουργεί ως επιπρόσθετη μοριοδότηση επί της συνολικής επίδοσης (γραπτής και προφορικής).

Για τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, της Μουσική και της Τέχνης εξαιρούνται οι πιο πάνω πρόνοιες και η αξιολόγηση θα γίνεται με ρυθμίσεις από την αρμόδια αρχή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Νοείται ότι ο συνολικός αριθμός των project για εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα δεν θα υπερβαίνει το δύο (2) στη διάρκεια κάθε τετραμήνου για κάθε μαθητή/τρια.

Στο τέλος του 2ου τετραμήνου ο νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθητών θα πρέπει απαραίτητα να τύχει επιστημονικής αξιολόγησης.