Αρχική Γωνιά του Μαθητή Σχολική Χρονιά 2018-2019: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επιβεβαίωση των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων

Σχολική Χρονιά 2018-2019: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επιβεβαίωση των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων

Σχολική Χρονιά 2018-2019: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την επιβεβαίωση των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.)πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ότι η επιβεβαίωση των εγγραφών στα
δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2018 -2019, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου (Τρίτη) και 18 Απριλίου (Τετάρτη)2018 χωρίς καμία παράταση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για τις τάξεις Β΄ - Στ΄

1. Σε σχολείο στο οποίο φοιτούν ήδη:

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν στοσχολείο το έντυπο ΥΠΠ 31 , το οποίο  θα τους αποσταλεί μέσω των παιδιών τους, έγκαιρα.Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

2. Σε άλλο δημοτικό σχολείο:

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν:
• τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους  δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφέςΙ ανουαρίου 2018 ή τη σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους,

• το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

β) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για την Α΄ τάξη:

• Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

• Όσοι γονείς/κηδεμόνες κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2018 δε ν προσκόμισαν«Βεβαίωση φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το Υ.Π.Π. Νηπιαγωγείο (Δημόσιο, Κοινοτικόή Ιδιωτικό), θα πρέπει τώρα να την προσκομίσουν (έντυπο ΥΠΠ 29).

• Όσοι γονείς/κηδεμόνες ζήτησαν μετεγγραφή από το σχολείο της εκπαιδευτικής τουςπ εριφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού
Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής.

γ) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείων:

1. Σε νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτο ύν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπλη ρ ώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο το έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα τουςαποσταλεί μέσω των παιδιών τους, έγκαιρα. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτεάλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

2. Σε άλλο νηπιαγωγείο: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν:

• τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους  δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφέςΙανουαρίου 2018 ή τη σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας γιαέγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους.

• το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αν για πολύ σοβαρούς λόγους κάποιοι γονείς/κηδεμόνες δεν υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή ήμετε γγραφή του παιδιού τους και επιθυμούν να το πράξουν, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή
τους στις 17 και 18 Απριλίου 2018 στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Συγκεκριμένα , γιαεγγραφές θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΥΠΠ 11 και για μετεγγραφές το έντυπο ΥΠΠ 33,
μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (πιστοποι ητικό γέννησης ή διαβατήριο, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και λογαριασμός σκυβάλων).

ΕΝΤΥΠΑ

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα από τα σχολεία ή από ταΕ παρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού(www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στη νΚύπρο. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο
πιστοποιητικό γέννησης. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται ναπαρο υσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία
γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο έγγραφο. Φωτοαντίγραφ α των πιο πάνωεγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο.

Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα  4 χρόνιακαι 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου2013 μέχρι  και τ ην 31η Δεκεμ βρίου 2013.Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνεςπριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1ηΙανουαρίου 2012 μέχρικαι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τηΔευ τέρα 10.09.2018, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν
τα βιβλία τ ους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχριτη 1:05 μ.μ.

Όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 4 8/12 - 5  8/12 χρόνων, καθώς και τα παιδιά κάτω  των  4 8/12 χρόνων που φοιτούν και την παρούσα σχολική χρονιά 2017-2018 σε Νηπιαγωγείο, θα αρχίσουνκανονικά τη φοίτησή τους τη Δευτέρα 10.09.2018. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για ταπαιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρόνων που δεν φοιτούν σε Νηπιαγωγείο την παρούσα σχ ολικ ή χρονιά 2017-2018 θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης τουκάθε Νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτή σουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο,με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρηπροσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λε ιτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις7:4 5 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 14.09.2018, ημερομηνία κατά την οποία θαολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.


Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μύλων 75 104 41 Αθήνα
+30 210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.com.cy

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.com.cy

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Design by | WebOlution & Powered by | Access Point
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.


Όλα όσα αφορούν εσάς και το παιδί σας
τώρα στο e-mail σας

Εγγραφή στο Newsletter