Σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών: Όσα αναφέρει η νέα πρόταση

Την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιουλίου, θα βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων φορέων η πρόταση για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, την οποία θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της Επιτροπής, που ανέλαβε την ετοιμασία της, καθηγητής, κ. Κωνσταντίνος Χρίστου.

Βασικός στόχος της πρότασης

Βασικός σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του σχολικού έργου το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση διατηρεί τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της και αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης: των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και του εκπαιδευτικού συστήματος ευρύτερα.

Τι πρόκειται να αλλάξει – οι καινοτομίες της πρότασης

 • Πρόνοιες για διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η οποία αφορά σε προγράμματα στήριξης.
 • Περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία θα επιτρέψει την πληροφόρηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος αναφορικά με τον βαθμό επίτευξης των προσδοκιών του και να διαμορφώσει ανάλογα τις πολιτικές του.
 • Θέσπιση νέου μηχανισμού για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών.
 • Δημιουργία θέσεων Αξιολογητών.
 • Υιοθετούνται για την αριθμητική βαθμολογία ουσιαστικά κριτήρια, μετρήσιμα/παρατηρήσιμα, τα οποία αφορούν την αξία του εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο.
 • Πρόνοια δημιουργίας θέσης Ανώτερου Εκπαιδευτικού, ώστε να δίνονται ευκαιρίες παραμονής στην τάξη έμπειρων εκπαιδευτικών.
 • Ο διευθυντής του σχολείου συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
 • Διαδικασία μεταξιολόγησης για τη συνεχή βελτίωση των κριτηρίων αξιολόγησης, των εντύπων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση και για την αξιολόγηση των Αξιολογητών.
 • Διαδικασίες υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από τους εκπαιδευτικούς.

Το περιεχόμενο προνοιών

 • Αξιολογητές: Για να ενισχυθεί η αρχή της αξιοκρατίας και το αίσθημα δικαιοσύνης, οι Διευθύνσεις κάθε βαθμίδας ορίζουν κάθε διετία αριθμό Αξιολογητών από Επιθεωρητές και Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης (ΠΛΕ). Το Υπουργείο ορίζει έναν από τους ΠΛΕ ως Γενικό Αξιολογητή με ευθύνη τον συντονισμό των Αξιολογητών. Οι Αξιολογητές ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά τους από τις μετααξιολογήσεις.
 • Ανώτερος Εκπαιδευτικός: Η θέση προσφέρει διέξοδο ανέλιξης σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν προαγωγή σε μία βαθμίδα η οποία δεν θα συνοδεύεται με μείωση ωρών διδασκαλίας και ανάληψη διοικητικών καθηκόντων
 • Ανεξάρτητο σώμα για εξέταση ενστάσεων: Οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση σε περίπτωση διαφωνίας με την αξιολόγησή τους. Το Σώμα είναι τριμελές και διορίζεται από τον υπουργό Παιδείας.
 • Μεταξιολόγηση: Η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών μεταξιολόγησης του κάθε συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου είναι επιτακτική, έτσι ώστε να αναπτυχθεί σταδιακά το αίσθημα εμπιστοσύνης στο κάθε σύστημα από τους διάφορους φορείς και ειδικότερα από τους αξιολογούμενους.

Πορεία διαρκούς βελτίωσης

Στο πλαίσιο του σχεδίου προτείνεται η θεσμοθέτηση μιας ενιαίας διαδικασίας με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς πορείας βελτίωσης. Η ενιαία προσέγγιση βελτίωσης θα περιλαμβάνει:

 • Εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση): Η εσωτερική αξιολόγηση θα αναπτύσσεται από το σχολείο ως εσωτερική διαδικασία με αρχική ανίχνευση αναγκών, σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων.
 • Εξωτερική αξιολόγηση (ανατροφοδότηση): Η εξωτερική αξιολόγηση θα διαδέχεται την αυτοαξιολόγηση και θα παρέχει ανατροφοδότηση στο σχολείο και διενεργείται από τρεις αξιολογητές. Η εξωτερική αξιολόγηση θα εφαρμόζεται κάθε τρίτο έτος.
 • Το σχολείο αξιοποιεί τα αποτελέσματα κατά την ανάπτυξη των επόμενων σχεδιασμών για βελτίωση. Η Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης θα αρχειοθετείται τόσο στο σχολείο όσο και όσο και στο Υπουργείο και θα ενημερώνεται και ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου.
 • Η συνεχής επαγγελματική βελτίωση, μέσω της διαμορφωτικής αξιολόγησης, και οι ευκαιρίες του εκπαιδευτικού για ανάπτυξη αρχίζουν με την ένταξη του εκπαιδευτικού στο σύστημα και ολοκληρώνονται με την αφυπηρέτησή του.
 • Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ευκαιρίες για διαμορφωτική αξιολόγηση σε τρεις φάσεις της σταδιοδρομίας τους, ως εξής: (α) Πριν από τη μονιμοποίηση (για αντικαταστάτες, συμβασιούχους εκπαιδευτικούς και Επί Δοκιμασία εκπαιδευτικούς), (β) Μετά τη μονιμοποίηση και πριν την προαγωγή (για όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς), και (γ) Αμέσως πριν και μετά την προαγωγή (για όσους ενδιαφέρονται για προαγωγή και για τα στελέχη της εκπαίδευσης).
 • Ένας από τους στόχους ενός συστήματος αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η θέσπιση μηχανισμού για επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτικών, κατά θέση, οι οποίοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις προαγωγών.
 • Η αριθμητική αποτίμηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την Αξία (80%), τα Προσόντα (10%), και την Αρχαιότητα (10%).

Τα κριτήρια αξιολόγησης της αξίας του εκπαιδευτικού ομαδοποιούνται σε: 

 • Επαγγελματική Γνώση και Ανάπτυξη
 • Διδακτική – Παιδαγωγική Επάρκεια
 • Οργάνωση – Διοίκηση – Επικοινωνία
 • Επαγγελματική υπευθυνότητα και επαγγελματικό ήθος

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση παραδόθηκε πριν από μερικούς μήνες στον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη. Από πλευράς τους οι φορείς δεν είχαν επίσημα την πρόταση, η οποία θα τους δοθεί σε έντυπη μορφή στο πλαίσιο της συνάντησης της Παρασκευής.

με πληροφορίες από το philenews.com