Αρχική InfoSchool Τι χρειάζεται για την εγγραφή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

Τι χρειάζεται για την εγγραφή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

Τι χρειάζεται για την εγγραφή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για εγγραφή στα ελληνικά ΑΑΕΙ ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΘ) της Ελλάδας που αφορά στην κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών, στην οποία ανήκουν και οι Κύπριοι φοιτητές,

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2017.pdf) θα χρειαστούν τα πιο κάτω έγγραφα, τα οποία πρέπει προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους:

A. Τα έγγραφα που ακολουθούν, 1 μέχρι 5, θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β’.

(1) Πρωτότυπος Τίτλος Απόλυσης (Απολυτήριο ή Αποδεικτικό Απόλυσης) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

(2) Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων με τον γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016 και 2017 κατέχουν ήδη Βεβαίωση Πρόσβασης που φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 θα πρέπει να προσέλθουν, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΘ της Ελλάδας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στην Υπηρεσία Εξετάσεων ή στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) της επαρχίας στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους για να παραλάβουν νέες βεβαιώσεις πρόσβασης που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

(3) Οι συμμετέχοντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, χρειάζονται βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Οι εν λόγω υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν, μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το ΥΠΕΘ της Ελλάδας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στη Γραμματεία του σχολείου αποφοίτησής τους για να παραλάβουν το Έντυπο Π3.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2015 και 2016, ΔΕΝ χρειάζονται το Έντυπο Π3, διότι εμπίπτουν σε διαφορετική νομοθεσία και κατέχουν ήδη το Έντυπο Π1 από το οποίο προκύπτει ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο (σύμφωνα με το τι ίσχυε για τους επιτυχόντες του 2015 – 2016).

Τα Έντυπα Π1 και Π3 επικυρώνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

(4) Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα του υποψηφίου και την καταγωγή των γονέων του

Η συγκεκριμένη βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

Επισημαίνεται ότι βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, για να επιτραπεί από τα ΑΑΕΙ Ελλάδας εγγραφή στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας των υποψηφίων απαιτείται βεβαίωση, στην οποία να καταδεικνύεται σαφώς ότι «ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει ή της χώρας της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης».

Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016, οι οποίοι πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις και εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, μπορούν να εγγραφούν στις ημερομηνίες εγγραφών της κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

(5) Οι άρρενες επιτυχόντες των ετών 2015 ή 2016, που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, να παρουσιάσουν για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από τον στρατό, η οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

(6) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος: 
I. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
II. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας,
III. είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσβασης του έτους 2017,
IV. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού,
V. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του στη γραμματεία της σχολής ή τμήματος της εισαγωγής του,
VI. δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού» για το έτος 2017.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ και δόθηκε στους υποψηφίους.

(7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

(8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, ή του διαβατηρίου, ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APPOSTILLE
Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5, ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8, πρέπει να φέρουν την επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για το σκοπό αυτό Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημοσίων εγγράφων (APOSTILLE) θα γίνεται στα πιο κάτω σημεία:

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)
3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)
7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της επιβεβαίωσης της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των διαφόρων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι:
(α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,
(β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 από το Ταχυδρομείο.

Γ. Τονίζεται ότι δικαιολογητικά από ξένη Αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401
Τηλ.: 22800642
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού
Αγίας Φυλάξεως 238, Μέγαρο Άννα, 2ος Όροφος, Λεμεσός
Τηλ.: 25820882
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου
Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου,
Τηλ. 24813239
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου
Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος
Τηλ.: 26804530/527

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΠ Λευκωσίας 1
Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη
Τηλ.: 22446686 Φαξ.:22315141
email: kep@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λευκωσίας 2
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία
Τηλ.:22419191 Φαξ: 22419189
email: kepnicosia2@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λεμεσού 
Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός
Τηλ.: 25829129 Φαξ.:25305033
email:keplimassol@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Αμμοχώστου
Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια
Τηλ.:23300300 Φαξ.:23300302
email:kepammochostos@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Λάρνακας
Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα
Τηλ.: 24815555 Φαξ.:24815556
email:keplarnaca@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς
Οδός Ευαγόρα Παλλικαρίδη 1,
8820 Πόλη Χρυσοχούς
Τηλ.:26821888 Φαξ.:26821894
email:keppolis@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Πάφου 
Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος
Τηλ.:26822400 Φαξ.:26948686
email:keppafos@papd.mof.gov.cy
ΚΕΠ Πελενδρίου
Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70,
4878 Πελένδρι
Τηλ.:25813400
email:keppelendri@papd.mof.gov.cy

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία
Τηλ.:22804304
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος
Τηλ.:26801144 Φαξ:26801204
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός
Τηλ.:25806451 Φαξ.:25305057
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι
Τηλ.:23200900 Φαξ.:23829102
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα
Τηλ.:24801877 Φαξ:24801833
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα
Τηλ.:24801002 Φαξ.:24304272
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ
Γρίβα Διγενή 11
2831 Ευρύχου
Τηλ.: 22870569 Φαξ: 22932596

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μύλων 75 104 41 Αθήνα
+30 210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.com.cy

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.com.cy

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Design by | WebOlution & Powered by | Access Point
Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.


Όλα όσα αφορούν εσάς και το παιδί σας
τώρα στο e-mail σας

Εγγραφή στο Newsletter