Υπ. Παιδείας: Διεξαγωγή εξετάσεων για καταρτισμό του καταλόγου διορίσιμων εκπαιδευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες και τα βήματα για τη διεξαγωγή των πρώτων γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες διορίσιμων στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει καθοριστεί φέτος για τις 30 Ιουνίου 2017. Ως εκ τούτου, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ανάλογα έντυπα (ΕΕΥ01Β ή ΕΕΥ01Γ), τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy.

Όσον αφορά τις γραπτές εξετάσεις, με βάση τη νομοθεσία, αυτές θα διεξαχθούν σε εκείνες τις ειδικότητες στις οποίες οι εκτιμώμενες προβλέψεις για διορισμούς μέσα στη διετία 2018-2020 είναι περισσότερες από έξι. Σημειώνεται ότι από τις προβλέψεις αυτές έχουν αφαιρεθεί οι περιπτώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα καταστούν υπάλληλοι αορίστου χρόνου, ορισμένοι από τους οποίους αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν μόνιμο διορισμό μέσα στην επόμενη διετία. Οι τρεις σχετικοί πίνακες με τις ανάγκες, σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Τονίζεται ότι οι αριθμοί αυτοί αποτελούν προκαταρκτικές εκτιμήσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν δεσμευτικοί, αφού οι τελικές ανάγκες κάθε σχολικής χρονιάς εξαρτώνται από μια σειρά δεδομένων και παραμέτρων που δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς σε αυτό το στάδιο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι έκτακτοι διορισμοί αφορούν ετήσιες συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο και αναμένεται ότι ένας αριθμός συμβάσεων της σχολικής χρονιάς 2018-2019 θα δοθεί στα ίδια άτομα και κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. Νοείται ότι σε όσες ειδικότητες δεν παρουσιάζονται στους πιο πάνω πίνακες, οι διαθέσιμες θέσεις για τη διετία 2018-2020 προβλέπεται να είναι κάτω από έξι και, ως εκ τούτου, με απόφαση της αρμόδιας αρχής δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις, στη βάση των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας. Όσοι διορισμοί προκύψουν σε αυτές τις ειδικότητες, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, θα γίνουν αποκλειστικά από τον πίνακα διοριστέων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επισημαίνει ότι όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για Εγγραφή και Κατάταξη στον Πίνακα Διορίσιμων, οι οποίες προγραμματίζονται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου 2017, θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες δύο ενέργειες για να μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις:

1. Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 το αργότερο, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Τονίζεται ότι δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας.
2. Υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και καταβολή των απαιτούμενων τελών. Το ύψος των τελών που θα καθοριστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στην Υπηρεσία Εξετάσεων υπολογίζεται να καθοριστούν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2017.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπoβολής όλων των αιτήσεων και λάβει γνώση του τελικού αριθμού συμμετεχόντων, θα προχωρήσει στον τελικό καθορισμό του προγράμματος διεξαγωγής των εξετάσεων, στον καθορισμό των εξεταστικών κέντρων και στην αποστολή των δελτίων υποψηφίων. Τονίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα παρέχει συνεχή πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους, τόσο μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης όσο και μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για τις Εξετάσεις Διορίσιμων (diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/), την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να παρακολουθούν σε τακτική βάση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα οργανωτικά θέματα των εξετάσεων, καθώς και για τον αριθμό της Τηλεφωνικής Γραμμής ενημέρωσης που θα λειτουργήσει για τον σκοπό αυτό θα ανακοινωθούν σύντομα.

Παράρτημα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
Κλάδος/Ειδικότητα
2018-2019
2019-2020
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
1
Νηπιαγωγών
7
54
61
10
66
76
2
Δασκάλων
6
122
128
4
319
323
3
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργικών και Προσαρμοστικών Δυσκολιών
2
95
97
0
103
103
4
Λογοθεραπείας
0
51
51
0
56
56
5
Φυσιοθεραπείας
0
5
5
0
6
6
6
Εργοθεραπείας
0
7
7
0
7
7
ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
Κλάδος/Ειδικότητα
2018-2019
2019-2020
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
1
Θρησκευτικών
0
11
11
4
8
12
2
Φιλολογικών
30
68
98
46
57
103
3
Μαθηματικών
16
33
49
12
29
41
4
Φυσικής
8
11
19
8
9
17
5
Χημείας
0
5
5
4
10
14
6
Βιολογίας
2
5
7
2
6
8
7
Αγγλικών
20
43
63
32
37
69
8
Γαλλικών
0
11
11
4
17
21
9
Εμπορικών/Οικονομικών
15
17
32
24
22
46
10
Φυσικής Αγωγής
4
8
12
12
12
24
11
Μουσικής
0
12
12
2
13
15
12
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.
0
14
14
2
13
15
13
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
4
3
7
0
3
3
14
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
0
5
5
2
6
8
ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Α/Α
Κλάδος/Ειδικότητα
2018-2019
2019-2020
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
Μόνιμοι
Έκτακτοι
Σύνολο
1
Μηχανολογίας (Γενική)
2
6
8
12
4
16
2
Ηλεκτρολογίας (Γενική)
2
4
6
11
6
17